Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty

Wynagrodzenie notariusza uregulowane zostało w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Jeżeli w akcie notarialnym został zamieszczony wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, notariusz pobiera opłatę sądową, którą przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Kontakt

Kancelaria Notarialna
ul. Lubelska 16, 23-200 Kraśnik
Tel./fax: 81 825 33 33
Tel. kom.: 500 400 450
E-mail:
godziny otwarcia: 8:30-16:00

Inne terminy i godziny po uprzednim uzgodnieniu. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.


Kancelaria zlokalizowana jest na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Lubelskiej 16, róg ulicy Lubelskiej i Grodzkiej, wejście od ulicy Grodzkiej.

Kancelaria Notarialna lokalizacja